AgileByExample 2019

Tomasz Wykowski


Talks to be announced.